Disclaimer

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie mogą zawierać informacje poufne, przeznaczone wyłącznie do użytku osoby lub podmiotu, do którego są skierowane i mogą być chronione tajemnicą zawodową. Nie należy kopiować, ujawniać ani rozpowszechniać jej treści nikomu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe i pełne przekazanie informacji zawartych w tym komunikacie ani za opóźnienie w ich otrzymaniu. Ponadto firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania lub oparcia się na tych informacjach. Firma nie gwarantuje, że integralność tej komunikacji została zachowana, ani że komunikacja jest wolna od wirusów, przechwyceń lub zakłóceń. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej komunikacji, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez odpowiedź e-mailową i usunięcie jej ze swojego systemu.

Ponadto firma zastrzega sobie prawo do nieuznawania za wiążące wiadomości e-mail i załączonych do nich plików, które zostały wysłane przez pracownika firmy lub inną osobę, która nie jest prawnym przedstawicielem firmy zgodnie z jej regulaminem. Ogólne warunki firmy mają zastosowanie do każdej umowy zawartej za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że przedstawiciel prawny firmy zgodnie z jej regulaminem wyraźnie stwierdzi inaczej. Składając lub potwierdzając zamówienie, odbiorca tego e-maila oświadcza, że należycie zapoznał się z treścią ogólnych warunków i je akceptuje.