1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert, zamówień, umów kupna i sprzedaży oraz dostaw od, do, z i przez Sports and Leisure Group NV. Ogólne warunki kupującego są zatem wyraźnie wyłączone. Zastosowanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży jest akceptowane przez kupującego poprzez sam fakt zawarcia umowy kupna i/lub złożenia zamówienia. W ten sposób kupujący potwierdza, że zna te warunki, oświadcza, że je rozumie i akceptuje jako integralną część umowy. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Sports and Leisure Group NV nie będzie związana żadnymi niespójnymi warunkami lub zmianami niniejszych warunków.

Sports and Leisure Group NV jest w każdej chwili uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

2.Oferty, specyfikacje i oferty od przedstawicieli i/lub agentów Sports and Leisure Group NV, jak również zamówienia otrzymane przez nich, wiążą Sports and Leisure Group NV tylko wtedy, gdy zostaną zaakceptowane przez standardowe formularze potwierdzenia zamówienia.

3. Wykonanie sprzedaży towarów na kredyt jest uzależnione od otrzymania przez Sports and Leisure Group NV referencji lub innego zabezpieczenia zadowalającego Sports and Leisure Group NV. W przypadku braku takiego dokumentu, Sports and Leisure Group NV zastrzega sobie prawo do zawieszenia wykonania Umowy do czasu otrzymania przez Sports and Leisure Group NV takiego zadowalającego zabezpieczenia.
Jeśli wypłacalność kupującego jest kwestionowana, na przykład w przypadku braku płatności lub opóźnionej płatności faktur, Sports and Leisure Group NV ma również prawo do nałożenia zaliczki na dostawy, które pozostają do wykonania lub do zażądania gwarancji. Jeśli nie zostaną one dostarczone, Sports and Leisure Group NV ma prawo do odstąpienia od Umowy w sposób legalny i bez formalnego powiadomienia.

4. Jeśli zamówienie przyjęte przez Sports and Leisure Group NV zostanie anulowane przez kupującego, kupujący staje się odpowiedzialny wobec Sports and Leisure Group NV za odszkodowanie równe szkodom poniesionym przez Sports and Leisure Group NV, w tym utratę zysków, w wysokości minimum 25% wartości zamówienia, bez uszczerbku dla innych praw Sports and Leisure Group NV.

5. Jeśli z powodu wydarzeń poza rozsądną kontrolą Sports and Leisure Group NV, w tym, ale nie tylko, wojny, rewolucji, strajku, blokad, braku surowców, ognia, powodzi, bojkotu, ekstremalnych/wyjątkowych warunków pogodowych, zmian w statusie prawnym kupującego, bankructwa, kradzieży, opóźnień lub błędów w dostawie ze strony dostawców, ograniczenia importu lub eksportu lub inne środki podjęte przez jakikolwiek organ, Sports and Leisure Group NV nie może wykonać swoich zobowiązań lub jeśli może wykonać swoje zobowiązania, ale tylko ze znacznym opóźnieniem i/lub znacznymi dodatkowymi kosztami, zobowiązania Sports and Leisure Group NV zostaną zawieszone. Jeśli sytuacja, która spowodowała takie zawieszenie trwa dłużej niż 90 dni, Sports and Leisure Group NV zostanie zwolniona z wykonywania swoich obowiązków bez prawa Kupującego do jakiejkolwiek rekompensaty lub rozwiązania Umowy.

6. Wszelkie okresy podane dla dostawy są jedynie przybliżone i nie wiążą Sports and Leisure Group NV . Opóźnienie w dostawie, nawet jeśli spowodowane bezpośrednio przez Sports and Leisure Group NV , nie upoważnia kupującego, na niekorzyść Sports and Leisure Group NV, do jakiejkolwiek rekompensaty za koszty, stratę czasu, utratę korzyści, itp. i/lub innych szkód, ani do rozwiązania Umowy. Sports and Leisure Group NV zastrzega sobie prawo do dostarczenia towarów w częściach, jeśli Sports and Leisure Group NV uzna to za konieczne.

7. W żadnym wypadku Sports and Leisure Group NV nie może być odpowiedzialna za zaciemnienie, elektryczność statyczną lub jakąkolwiek zmianę w wyglądzie i/lub jakości i/lub charakterystyce produktu z powodu niewłaściwego użytkowania, obsługi, przechowywania (również długoterminowego), montażu lub konserwacji.

8. O ile nie uzgodniono inaczej wyraźnie na piśmie, kupujący pokrywa koszty transportu i przewozu. O ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, towary są zawsze wysyłane na ryzyko kupującego, nawet jeśli Sports and Leisure Group NV jest odpowiedzialna za wysyłkę.

9. Kupujący powinien sprawdzić towary natychmiast po ich otrzymaniu. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń wizualnych muszą być sporządzone w formie pisemnej na dokumencie transportowym (CMR) i przekazane w formie pisemnej w ciągu 24 godzin do Sports and Leisure Group NV. Wszystkie reklamacje muszą zawierać odpowiedni numer partii, ilość i nazwę towarów, których dotyczą oraz szczegółowy opis reklamacji wraz ze zdjęciami. Bez otrzymania skargi w odpowiednim czasie, Sports and Leisure Group NV nie jest w stanie jej rozpatrzyć.
Wszystkie inne skargi dotyczące dostaw muszą być złożone na piśmie do sprzedawcy w ciągu 8 dni od otrzymania towaru. Wszystkie reklamacje muszą zawierać odpowiedni numer faktury, ilość i nazwę towaru, którego dotyczą oraz szczegółowy opis reklamacji.
Towary z widocznymi wadami nie mogą być w żadnym wypadku cięte ani montowane. Wszelkie reklamacje dotyczące takich przyciętych i/lub zamontowanych towarów są niedopuszczalne.
W przypadku sporu dotyczącego reklamacji, strony muszą dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Jeżeli stronom nie uda się osiągnąć polubownego rozstrzygnięcia, strony powołują za wspólnym porozumieniem niezależnego eksperta w celu zbadania roszczenia i sporządzenia sprawozdania dotyczącego rozstrzygnięcia, w tym podziału odpowiedzialności i kosztów badania. Jeżeli strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie niezależnego eksperta, każda z nich wyznacza eksperta, a obaj eksperci wyznaczają niezależnego eksperta do zbadania roszczenia. Raport niezależnego eksperta jest wiążący dla obu stron.
Jeśli Sports and Leisure Group NV odpowiada na spóźnione lub w inny sposób nieważne skargi, jest to zawsze bez uszczerbku dla jakichkolwiek jego praw, a Sports and Leisure Group NV nie zrzeka się swojego prawa do powoływania się na spóźnienie lub nieważność skargi.

10. Odpowiedzialność Sports and Leisure Group NV jest zawsze ograniczona, według własnego uznania i wyboru, do zwrotu ceny zakupu wadliwych towarów i/lub wymiany i/lub naprawy wadliwych towarów. Sports and Leisure Group NV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, koszty i/lub straty, w tym straty wtórne (takie jak, ale nie ograniczone do utraty klientów i/lub kontraktów) oraz utratę zysków i straty wynikające z jakiejkolwiek reprezentacji i/lub domniemanej gwarancji i/lub warunku i/lub zaniedbania ze strony Sports and Leisure Group NV w związku ze sprzedażą towarów. Jeśli kupujący nie akceptuje wyborów i/lub opcji Sports and Leisure Group NV, uważa się, że kupujący zrzekł się swoich roszczeń wobec Sports and Leisure Group NV.

11. Wszelkie reklamacje dotyczące faktur muszą być złożone na piśmie w ciągu 8 dni roboczych od ich otrzymania. Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT, a wszelkie inne podatki i opłaty rządowe są na koszt kupującego. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność musi być dokonana gotówką na rzecz Sports and Leisure Group NV w jej siedzibie. Wszelkie kwoty, które nie zostaną zapłacone w terminie, będą automatycznie i bez dodatkowego powiadomienia naliczane odsetki w wysokości 12%, od daty wymagalności do daty rzeczywistej płatności włącznie.

12. Jeśli kupujący nie zapłaci faktury, w całości lub w części, w terminie płatności, kara umowna w wysokości 12% - z minimum 50 euro zostanie niezwłocznie dodana do niezapłaconej kwoty faktury po formalnym pisemnym powiadomieniu o zwłoce doręczonym kupującemu. Kupujący będzie odpowiedzialny za wszystkie koszty windykacji i inne opłaty poniesione przez Sports and Leisure Group NV w celu odzyskania należnych płatności w tym zakresie. Ponadto, jeśli istnieją jakiekolwiek inne zobowiązania kupującego wobec Sports and Leisure Group NV, staną się one natychmiast wymagalne i płatne, a wszelkie zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, zostaną zawieszone.
W przypadku sprzedaży towarów na kredyt, kupujący traci korzyści z kredytu, jeśli nie dotrzyma terminu płatności, a cała zaległa kwota faktury wraz z odsetkami i karą umowną staje się wymagalna.

13. Towary pozostają własnością Sports and Leisure Group NV do momentu zapłaty pełnej ceny zakupu, w tym odsetek i wszelkich innych opłat związanych z tymi towarami. Do czasu przeniesienia własności towarów, kupujący będzie posiadał towary jako agent powierniczy Sports and Leisure Group NV lub powiernik i będzie przechowywał towary oddzielnie od swoich własnych towarów i zidentyfikowane jako własność Sports and Leisure Group NV, ale będzie miał prawo do odsprzedaży towarów w zwykłym toku działalności. Do czasu przeniesienia własności towarów (pod warunkiem, że nie zostały one odsprzedane lub przestały istnieć), Sports and Leisure Group NV będzie miała prawo w dowolnym momencie zażądać od kupującego zwrotu towarów, a w przypadku braku zwrotu wejść na teren kupującego lub jakiejkolwiek strony trzeciej, gdzie towary są przechowywane, w celu ich przejęcia. Niezależnie od tego wyraźnego zastrzeżenia własności, wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towarów, koszty przechowywania towarów, szkody spowodowane przechowywaniem i/lub umiejscowieniem towarów oraz wszelkie inne obowiązki i/lub ryzyka związane z towarami, będą w pełni odpowiedzialnością kupującego od momentu zawarcia Umowy.

14. Umowa między stronami podlega wyłącznie prawu belgijskiemu, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Sprzedaży (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów). O ile strony nie uzgodniły wzajemnie innego sposobu rozstrzygnięcia ich sporu (sporów), wyłączną jurysdykcję mają właściwe sądy w Gandawie (Gent), Belgia.

15. W przypadku, gdy mata ze sztucznej trawy lub konstrukcja jest przedmiotem inspekcji/certyfikacji, na macie ze sztucznej trawy lub konstrukcji nie można grać, ani używać jej w żaden inny sposób w okresie poprzedzającym pisemne powiadomienie o wynikach testów przeprowadzonych przez uznaną jednostkę kontrolną, wykazujących, że mata ze sztucznej trawy lub konstrukcja spełnia wszystkie normy. Każde naruszenie tego postanowienia powoduje automatyczne wygaśnięcie gwarancji udzielonej przez Sports and Leisure Group NV . Odstępstwa od powyższego muszą być zawsze uzgodnione w formie pisemnej.

Zapisz się do naszego newslettera