1. De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle (prijs)offertes, alle bestellingen en alle koop-, verkoop- en leveringsovereenkomsten die uitgaan van, geadresseerd zijn aan en door en met Sports and Leisure Group NV werden gesloten. Bijgevolg sluiten de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk deze van de koper uit. Deze laatste (= de koper) aanvaardt dat deze algemene verkoopvoorwaarden worden toegepast en dit door het enkele feit dat hij een koopovereenkomst sluit en/of een bestelling plaatst. Dientengevolge bevestigt de koper tegelijkertijd kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en verklaart hij ze begrepen te hebben en ze te aanvaarden als een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst. Behalve in geval van schriftelijke, voorafgaande instemming is Sports and Leisure Group NV   niet gebonden door andersluidende voorwaarden of door een afwijking van deze verkoopvoorwaarden.

Sports and Leisure Group NV   heeft te allen tijde het recht om deze algemene verkoopvoorwaarden éénzijdig te wijzigen.

2. Offertes, specificaties en prijsopgaven die afkomstig zijn van de vertegenwoordigers en/of agenten van Sports and Leisure Group NV  , alsook bestellingen die door hen worden ontvangen, zijn voor Sports and Leisure Group NV   enkel bindend indien ze door Sports and Leisure Group NV   zijn aanvaard overeenkomstig de standaardbevestiging van bestelbonnen.

3. De uitvoering van een verkoop van goederen op krediet kan slechts plaatsgrijpen nadat Sports and Leisure Group NV de volgens haar toereikend geachte referenties of andere garanties heeft ontvangen. Bij ontstentenis daarvan behoudt Sports and Leisure Group NV zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen tot na ontvangst van de passende garanties. Sports and Leisure Group NV heeft tevens het recht om, indien de solvabiliteit van de koper in twijfel wordt getrokken, bijvoorbeeld in geval van niet of laattijdig betalen van facturen, voor nog uit te voeren leveringen de voorafgaande betaling op te leggen, dan wel garanties te vragen. Bij ontstentenis daarvan is Sports and Leisure Group NV gerechtigd om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

4. Indien de koper een door Sports and Leisure Group NV aanvaarde bestelling annuleert, is deze (= de koper) aan Sports and Leisure Group NV een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan de door Sports and Leisure Group NV geleden schade, inclusief winstderving, en dit met een minimum van 25 % van de waarde van de bestelling en onverminderd de andere rechten van Sports and Leisure Group NV .

5. De verplichtingen van Sports and Leisure Group NV worden geschorst indien wegens gebeurtenissen waarover Sports and Leisure Group NV redelijkerwijze geen controle heeft - met inbegrip van, maar niet beperkt daartoe, de volgende factoren: oorlog, revolutie, staking, blokkade, gebrek aan grondstoffen, brand, overstroming, boycot, uitzonderlijke/slechte weersomstandigheden, wijziging van het wettelijk statuut van de koper, faillissement, diefstal, vertraging of fouten bij leveranciers, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van enige overheid … - Sports and Leisure Group NV zijn verplichtingen niet kan nakomen, of in ieder geval slechts met aanzienlijke vertraging en/of na aanzienlijke bijkomende kosten. Indien de situatie die aanleiding geeft tot de schorsing langer aanhoudt dan 90 dagen, wordt Sports and Leisure Group NV ervan ontslagen haar verplichtingen na te komen en dit zonder dat de koper aanspraak kan maken op een schadevergoeding of het recht heeft de overeenkomst op te zeggen.

6. Leveringstermijnen zijn voor Sports and Leisure Group NV geenszins bindend aangezien deze enkel bij benadering werden gegeven. Leveringsvertragingen, zelfs indien die rechtstreeks door Sports and Leisure Group NV werden veroorzaakt, geven de koper in geen geval het recht om de overeenkomst op te zeggen, noch verschaffen die de koper het recht om ten nadele van Sports and Leisure Group NV enige vergoeding te eisen voor kosten, tijdverlies, winstderving … en/of andere schade. Sports and Leisure Group NV behoudt zich het recht voor de goederen in delen te leveren, indien Sports and Leisure Group NV dit noodzakelijk acht.

7. Sports and Leisure Group NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor shading (kleurverschillen), statische elektriciteit of enige verandering qua uitzicht en/of kwaliteit en/of kenmerken van het product die te wijten zijn aan verkeerd gebruik, verkeerde goederenbehandeling, verkeerde en/of langdurige opslag, verkeerde plaatsing of verkeerd onderhoud.

8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald zijn het vervoer en de vervoerskosten steeds ten laste van de koper. De goederen worden bovendien insgelijks - d.w.z. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald - altijd verzonden op risico van de koper, zelfs indien het vervoer door Sports and Leisure Group NV wordt verzorgd.

9. De goederen worden onmiddellijk na ontvangst door de koper nagezien. Alle klachten betreffende zichtbare schade moeten onmiddellijk worden neergeschreven op de vrachtbrief (CMR) en binnen de 24u worden overgemaakt aan Sports and Leisure Group NV. Klachten moeten daarenboven het relevante batchnummer, de hoeveelheid en de benaming van de betrokken goederen en een gedetailleerde beschrijving van de schade bevatten, inclusief foto’s. Behoudens tijdige ontvangst kan Sports and Leisure Group de klacht niet behandelen. Alle andere klachten betreffende leveringen moeten bij Sports and Leisure group NV schriftelijk worden ingediend binnen de 8 dagen na de ontvangst van de goederen. Alle klachten moeten daarenboven het relevante factuurnummer, de hoeveelheid en de benaming van de betrokken goederen en een gedetailleerde beschrijving van de gebreken bevatten. Goederen met zichtbare gebreken mogen in geen geval worden versneden of geplaatst. Alle klachten betreffende dergelijke versneden en/of geplaatste goederen zijn ongeldig.
Indien de klacht tot een geschil leidt, moeten de partijen proberen de zaak in der minne te regelen. Indien blijkt dat het onmogelijk is om tot een akkoord in der minne te komen, stellen de partijen in onderlinge overeenkomst een onafhankelijke deskundige aan met als opdracht de klacht te onderzoeken en verslag uit te brengen over de aansprakelijkheden, de regeling en de kosten van het onderzoek. 
Indien geen onderlinge overeenkomst wordt bereikt wat betreft de keuze van een onafhankelijke deskundige, duiden beide partijen hun deskundige aan, dewelke twee deskundigen een onafhankelijke deskundige aanstellen. 

Het verslag van de onafhankelijke deskundige is voor beide partijen bindend.
Indien Sports and Leisure Group NV reageert op laattijdige of anderszins ongeldige klachten, gebeurt dit steeds onder voorbehoud van al haar rechten en zonder verzaking aan haar recht om de laattijdigheid of ongeldigheid van de klacht in te roepen.

10. De aansprakelijkheid van Sports and Leisure Group NV is steeds naar haar eigen keuze beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs van de gebrekkige goederen en/of de vervanging en/of de herstelling van de gebrekkige goederen. Sports and Leisure Group NV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor alle andere schade, kosten en/of verliezen, met inbegrip van gevolgschade (zoals, doch niet beperkt tot het verlies van klanten en/of contracten), winstderving en verliezen die voortvloeien uit een verklaring en/of een impliciete garantie en/of voorwaarde en/of nalatigheid van Sports and Leisure Group NV in verband met de verkoop van de goederen.
Indien de koper de keuzes en/of opties van Sports and Leisure Group NV niet aanvaardt, wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van zijn klacht tegen Sports and Leisure Group NV .

11. Elke klacht betreffende een factuur moet schriftelijk worden ingediend binnen de 8 werkdagen na de ontvangst van de factuur in kwestie. Alle prijzen zijn exclusief BTW en alle om het even welke andere belastingen en/of overheidstaksen zijn ten laste van de koper. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de betaling aan Sports and Leisure Group NV contant op haar maatschappelijke zetel. Alle bedragen die op de vervaldatum niet zijn betaald, leveren vanaf de vervaldatum tot op de dag van de reële betaling automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een jaarlijkse intrest op van 12 %.

12. In geval van gedeeltelijke of algehele niet-betaling door de koper op de vervaldatum wordt het onbetaalde factuurbedrag na de schriftelijke ingebrekestelling aan de koper automatisch verhoogd met een schadebeding van 12 %, met een minimumbedrag van 50 euro. De koper is bovendien aansprakelijk voor alle invorderingskosten en andere kosten die Sports and Leisure Group NV verwezenlijkt in het kader van het invorderen van de betalingen die krachtens de onderhavige overeenkomst verschuldigd zijn. Daarenboven vervallen in voorkomend geval alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de koper van rechtswege en worden die onmiddellijk opeisbaar, en de nog niet-uitgevoerde bestellingen worden geschorst.

Ten slotte verliest de koper het voordeel van het krediet, indien hij in geval van een verkoop van goederen op krediet al ware het slechts één enkele betalingstermijn niet naleeft, en wordt het volledige uitstaande factuurbedrag opeisbaar, verhoogd met intresten en het schadebeding.

13. De goederen blijven eigendom van Sports and Leisure Group NV tot wanneer de aankoopprijs ervan volledig is betaald, met inbegrip van de intresten en alle andere kosten met betrekking tot deze goederen. Tot op het ogenblik dat de eigendom overgaat, houdt de koper de goederen in zijn bezit als zaakwaarnemer of bewaarnemer van Sports and Leisure Group NV en moet hij deze gescheiden houden van zijn eigen goederen. Bovendien moet hij (= de koper) ze kenmerken als eigendom van Sports and Leisure Group NV , maar is hij ertoe gerechtigd om die in de gewone gang van zaken door te verkopen. Tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen overgaat (in de veronderstelling dat deze niet werden doorverkocht of hebben opgehouden te bestaan) is Sports and Leisure Group NV er op ieder ogenblik toe gerechtigd om van de koper te eisen dat hij de goederen aflevert en, indien dit niet gebeurt, om de lokalen binnen te gaan van de koper of van een derde bij wie de goederen zijn opgeslagen en dit teneinde deze opnieuw in bezit te nemen. Ondanks het uitdrukkelijke eigendomsvoorbehoud gaan alle risico’s van verlies of schade aan de goederen, de kosten voor het opslaan van de goederen, de schade die wordt veroorzaakt door de opslag en/of de locatie van de goederen, en alle andere aansprakelijkheden en/of aan de goederen verbonden risico’s op de koper over vanaf de afsluiting van de overeenkomst.

14. De overeenkomst tussen de partijen wordt uitsluitend geregeld door Belgisch recht, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken). Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen om hun geschil(len) op een andere wijze te regelen, hebben enkel de bevoegde hoven en rechtbanken van Gent, België, rechtsbevoegdheid.

15. Ingeval een kunstgrasmat/-constructie onderworpen is aan een keuring/certificering, dan mag op de kunstgrasmat/-constructie niet worden gespeeld en mag de kunstgrasmat/-constructie evenmin op enige andere manier worden gebruikt gedurende de periode vóór de schriftelijke mededeling van de resultaten van de testen uitgevoerd door een erkend controle-organisme waaruit blijkt dat de kunstgrasmat/-constructie aan alle normen voldoet. Bij schending van deze bepaling vervalt de door de Sports and Leisure Group NV verstrekte garantie automatisch. Afwijkingen hierop moeten steeds schriftelijk worden overeengekomen.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief