1. Definities

In  deze  Algemene  Inkoopvoorwaarden  wordt  verstaan  onder:  

SL Group: de NV Sports & Leisure Group gevestigd te 9100 Sint-Niklaas (België), Industriepark-West 43, BTW BE 0456.847.333.

Leverancier: de wederpartij van SL Group die zaken levert, voor haar diensten verricht of met SL Group is overeengekomen zulks te doen, alsmede degene aan wie SL Group een opdracht van andere aard verstrekt.

Overeenkomst: alle overeenkomsten en bestelbonnen, inclusief deze Algemene Inkoopvoorwaarden tussen SL Group en Leverancier betreffende de aankoop van zaken en/of afnemen van diensten door SL Group van Leverancier, alsmede iedere andere opdracht die SL Group aan de Leverancier verstrekt, alsmede alle (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna “Inkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, transacties, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen of diensten door de Leverancier aan SL Group.

2.2. Toepasselijkheid van de door de Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en uitdrukkelijk werden aanvaard door SL Group.

2.3. Indien de algemene voorwaarden van de Leverancier alsnog van toepassing zouden worden verklaard, dan hebben huidige Inkoopvoorwaarden minstens een aanvullende werking.

2.4. Door de aanvaarding van orders, offertes, aanbiedingen, transacties, opdrachten en overeenkomsten van de Leverancier en/of het beginnen uitvoeren van een order, offerte, bestelling, transactie, opdracht of overeenkomst gaat de Leverancier automatisch akkoord met deze Inkoopvoorwaarden.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Offertes/aanbiedingen afkomstig van de Leverancier zijn bindend voor de Leverancier gedurende de termijn als vermeld in de offerte, welke niet korter zal zijn dan 4 weken na datum offerte, tenzij SL Group specifieke prijsafspraken heeft gesloten voor een bepaalde duur met de Leverancier, dan zullen deze primeren.

3.2. De offerte vermeldt in ieder geval de prijs en technische specificaties waaraan de Leverancier meent te kunnen voldoen, alsook levertijd, garantietermijnen en alle gegevens welke voor het nemen van een beslissing tot een opdracht of overeenkomst noodzakelijk zijn.

3.3. Een overeenkomst tussen Leverancier en SL Group komt pas tot stand indien SL Group een offerte/aanbieding van de Leverancier schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

3.4. Mondelinge toezeggingen door en mondelinge afspraken met ondergeschikten van SL Group binden SL Group niet.

4. Wijzigingen

4.1.  SL Group is – indien de Leverancier hieraan redelijkerwijze kan voldoen – te allen tijde bevoegd in overleg met de Leverancier de omvang en/of hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per email overeengekomen.

5. Prijs, facturen en betalingen

5.1. De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier t.o.v. SL Group.

Deze prijzen zijn gebaseerd op levering DDP (Delivery Duty Paid) voor Europese Leveranciers en CIF voor Leveranciers overseas, overeenkomstig de vingerende incoterms. Partijen kunnen schriftelijk of per email melden dat andere leveringscondities gelden, die eveneens worden gedefinieerd overeenkomstig de vingerende incoterms.

5.2. De in de offerte vermelde prijs is uitgedrukt in Euro, afwijkingen kunnen alleen in overleg met SL Group. Er worden geen aanpassingen aan index, grondstofprijzen of wisselkoersen aanvaard, behoudens schriftelijk anders overeengekomen.

5.3. De Leverancier heeft niet het recht te factureren vóór de levering.

5.4. De betalingstermijn wordt expliciet overeengekomen met de Leverancier. Te late betalingen houden geen recht op betalingen van boetes of onbewezen kosten.

5.5. SL GROUP houdt zich te allen tijde het recht voor om te betalen op 10 dagen -2%.

5.5. De door SL Group verrichte betalingen houden geen goedkeuring in van de geleverde zaken, dan wel dat de geleverde zaken geen gebreken vertonen. Betaling door SL Group houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. SL Group is gerechtigd betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de zaak constateert.

5.6. Eerdere leveringen geven geen recht op snellere betalingen. Bij betwistingen over het aantal of gebreken in de levering heeft SL Group het recht de betaling op te schorten.

5.7. SL Group heeft het recht het factuurbedrag te verminderen met bedragen die de Leverancier verschuldigd is aan SL Group.

6. Uitbesteding & overdracht

Zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van SL Group is uitbesteding en/of overdracht van de verbintenissen van de leverancier ten aanzien van SL Group niet toegestaan.

7. Levering

7.1. Levering dient te gebeuren op de wijze, plaats en tijd zoals in de Overeenkomst tussen de leverancier en SL Group is aangegeven. Is er geen afspraak over de wijze, plaats en tijd van levering dan dienen de leveringen te gebeuren op de zetel van SL Group op werkdagen tussen 8u en 16u en niet op de laatste werkdag van de maand.

7.2. De Leverancier zal alle informatie, documentatie, inlichtingen en aanwijzingen en dergelijke, die SL Group redelijkerwijze nodig heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van de specifieke levering in schriftelijk vorm aan SL Group ter beschikking stellen.

7.3. De Leverancier dient een order in één keer af te leveren behoudens andersluidende schriftelijke afspraak met SL Group.

7.4. SL Group heeft ten allen tijde het recht om de levering uit te stellen. De Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, beveiligen en verzekeren. In geval van annulering van de bestelling door SL Group heeft de Leverancier in geen geval recht op schadevergoeding of boetes.

7.5. Het overeengekomen tijdstip van levering is van fatale betekenis. In het geval van ontijdige of onvolledige levering, treedt zonder nadere ingebrekestelling het verzuim van de Leverancier in. De Leverancier erkent aansprakelijkheid ten aanzien van niet-nakoming van datgene wat overeengekomen is en vrijwaart de SL Group voor de gevolgen, zoals eventuele boetes, aanspraken enz, … van een ontijdige levering.

7.6. Elke levering moet onder de verantwoordelijkheid van de leverancier voldoen aan de geldende wetten en reglementen, zoals onder meer inzake veiligheid en hygiëne, inzake welzijn op het werk en inzake verplichte productvermeldingen. Op aanvraag moet de samenstelling van deze leveringen bekendgemaakt worden aan SL Group. Indien dit nuttig of noodzakelijk is, moet bij de geleverde goederen een duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands gevoegd worden.

7.7. Facturen moeten vergezeld worden van een levernota en specifiek voor de grondstoffen dient een weegbon van een geijkte weegbrug aanwezig te zijn.

8. Verplichtingen van de Leverancier

8.1. De door de Leverancier te leveren zaken, uit te voeren werkzaamheden of te verrichten diensten zullen voor wat betreft hoeveelheid, omschrijving en kwaliteit:

  • In overeenstemming zijn met hetgeen in de Overeenkomst is vermeld;
  • Van deugdelijke kwaliteit zijn en voldoen aan de vereiste technische specificaties;
  • In staat zijn de prestaties te leveren zoals respectievelijk in de Overeenkomst omschreven c.q. geschikt zijn voor het doel waarvoor de zaken / het werk bestemd zijn / is;
  • In alle opzichten gelijk zijn aan c.q. de monster(s), model(len) die aan SL Group ter beschikking zijn gesteld of werden verstrekt.

8.2. Ingeval de Leverancier tekortkomt aan zijn verplichtingen evenals in geval van faillissement van de Leverancier, stilleggen, liquidatie of gedeeltelijke of gehele overdracht, dan is de Leverancier van rechtswege in verzuim, in welk geval SL Group het recht heeft de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9. Aanvaarding

9.1. De aanvaarding van de leveringen kan slechts gebeuren in de gebouwen van SL Group. De aanvaarding dekt enkel de zichtbare gebreken.

9.2. SL Group behoudt zich het recht voor om, zonder enige schadevergoeding of boete verschuldigd te zijn, de goederen te weigeren die afwijken van de bestelde goederen in afmeting, kwaliteit, samenstelling, constructie of andere eigenschappen.

9.3. Te veel geleverde goederen zullen geweigerd worden, zelfs indien ze al in de gebouwen van SL Group of op een ander adres zijn opgeslagen.

9.4. De Leverancier is verplicht op zijn kosten de geweigerde goederen terug te nemen.

10. Garantie

10.1. De Leverancier garandeert dat de leveringen beantwoorden aan wat is overeengekomen. SL Group en de Leverancier komen de garantieperiode overeen. De Leverancier garandeert dat de goederen geheel compleet en voor gebruik gereed zijn (inclusief handleidingen, hulpstukken en onderdelen, …).

10.2. Indien binnen deze periode de leveringen niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 7 of andere gebreken vertoont, zal de Leverancier de zaken voor zijn rekening en ter keuze van de SL Group op dienst verzoek vervangen, herstellen of het ontbrekende aanvullen. De garantie dekt alle kosten die nodig zijn om de goederen terug in dienst te stellen alsook iedere mogelijke bijkomende schade dit SL Group zou lijden ten gevolge van de niet conforme leveringen (zonder beperkend te willen zijn). Dit geldt ook wanneer de eigenschappen van de leveringen schade berokkenen aan eigendom van de SL Group waar de leveringen deel van zijn gaan uitmaken of vermengd zijn. De Leverancier is dan ook aansprakelijk voor alle schade, rechtstreeks en onrechtstreeks, die voortvloeit uit de niet conforme werking van de geleverde goederen.

De SL Group is gerechtigd om delen van het werk c.q. de zaken die gebreken vertonen zelf te (doen) herstellen of vervangen voor rekening van de Leverancier, indien deze niet onverwijld dan wel uiterlijk 14 dagen na sommatie de opheffing van die gebreken bewerkstelligt, opdat deze alsnog voldoen aan datgene wat is overeengekomen.

11. Intellectuele eigendom

De Leverancier garandeert dat de geleverde goederen of onderdelen ervan geen inbreuk bevatten op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De Leverancier zal SL Group vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden die zouden voortvloeien uit de schending van de intellectuele eigendomsrechten.

12. Risico- en eigendomsoverdracht

12.1. De eigendom van de zaken gaat over op SL Group op het moment van de aflevering. De door de Leverancier gemaakte eigendomsvoorbehoud zijn niet van toepassing.

12.2. Zodra zaken van de Leverancier worden vermengd met zaken van SL Group respectievelijk zaken van de Leverancier bestanddeel worden van zaken van SL Group, respectievelijk een nieuwe zaak worden gevormd uit een of meer zaken, wordt SL Group eigenaar van de ontstane nieuwe respectievelijk vermengde zaak van het bewuste bestanddeel.

12.3. In het geval dat SL Group een door de Leverancier afgeleverde zaak afkeurt op een grond die ontbinding van de overeenkomst of het recht op vervanging rechtvaardigt, blijft de zaak voor het risico van de Leverancier.

13. Toepasselijk recht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen SL Group en de Leverancier waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede de rechtsbetrekkingen die daarvan het gevolg zijn, worden beheerst door het Belgische recht met uitsluiting van het Internationaal Privaatrecht alsook met uitsluiting van eventueel toepasselijke verdragen zoals bijvoorbeeld – doch niet beperkt tot – het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

13.2. In geval van geschil zullen de Belgische rechtbank, meer bepaald de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief