General conditions of purchase

1. DEFINICJE

W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu obowiązują następujące definicje:

SL Group: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sports & Leisure Group z siedzibą w 9100 Sint-Niklaas (Belgia), Industriepark-West 43, BTW BE 0456.847.333.

Dostawca: druga strona SL Group, która dostarcza towary, świadczy usługi lub ma umowę z SL Group dotyczącą takich działań, jak również ci, którym SL Group przekaże jakiekolwiek wytyczne o innym charakterze.

Umowa: Wszystkie umowy i zamówienia, w tym niniejsze Ogólne Warunki Zakupu pomiędzy SL Group a Dostawcą w odniesieniu do zakupu towarów i/lub zakupu usług przez SL Group od Dostawcy, lub wszelkie inne dyrektywy, które SL Group przekazuje Dostawcy, jak również wszystkie inne związane (prawne) akty.

2. ZASTOSOWANIE

2.1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej "Warunki Zakupu") mają zastosowanie do wszystkich zapytań, ofert, ofert, transakcji, dyrektyw i umów związanych z dostawą towarów lub usług przez Dostawcę do SL Group.

2.2. Zastosowanie ogólnych warunków stosowanych przez dostawcę jest niniejszym wyraźnie wykluczone, chyba że uzgodniono inaczej w formie pisemnej i za formalną zgodą SL Group.

2.3. Jeżeli ogólne warunki Dostawcy zostaną uznane za obowiązujące, aktualne Warunki Zakupu będą miały zastosowanie co najmniej uzupełniające.

2.4. Poprzez przyjęcie zamówień, ofert, ofert, transakcji, zleceń i umów przez dostawców i/lub realizację zamówienia, oferty, transakcji, zlecenia lub umowy dostawca automatycznie wyraża zgodę na niniejsze Ogólne Warunki Zakupu.

3. ZAWARCIE UMOWY

3.1. Notowania/oferty Dostawcy są wiążące dla Dostawcy w terminie podanym w notowaniu, który nie będzie krótszy niż 4 tygodnie od daty notowania i o ile SL Group nie zawarła konkretnych porozumień cenowych na czas określony, to te ostatnie będą miały pierwszeństwo.

3.2. Oferta będzie zawierać co najmniej cenę i specyfikacje techniczne, które Dostawca uważa, że będzie w stanie spełnić, w tym okres dostawy, okresy gwarancji i wszystkie informacje, które są potrzebne do podjęcia jakichkolwiek decyzji w odniesieniu do dyrektywy lub umowy.

3.3. Umowa pomiędzy Dostawcą a SL Group zostanie zawarta tylko wtedy, gdy SL Group przyjmie od Dostawcy wyraźną pisemną wycenę/ofertę.

3.4. Słowne zobowiązania i ustne umowy z pracownikami SL Group nie są wiążące dla SL Group.

4. ZMIANY

4.1. Jeżeli Dostawca może spełnić ten wymóg w granicach rozsądku, SL Group jest upoważniona w każdym czasie do zmiany wielkości i/lub charakteru dostarczanych towarów w porozumieniu z Dostawcą.

5. CENA, FAKTURY I PŁATNOŚCI

5.1. Ceny nie zawierają podatku VAT i obejmują wszystkie koszty związane z wypełnieniem zobowiązań Dostawcy wobec SL Group.
Ceny te opierają się na dostawach DDP (Delivery Duty Paid) dla dostawców europejskich i CIF dla dostawców zagranicznych, zgodnie z aktualnymi warunkami incoterms.

5.2. Cena ofertowa podana jest w Euro, odchylenia są możliwe tylko w porozumieniu z SL Group. Korekty indeksu, surowców lub przeliczenia walut nie będą akceptowane, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

5.3. Dostawca nie zastrzega sobie prawa do wystawienia faktury przed dostawą.

5.4. Warunki płatności zostaną wyraźnie uzgodnione z Dostawcą. Opóźnienia w płatnościach nie stanowią podstawy do zapłaty kar lub nieudowodnionych opłat.

5.5. SL GROUP zastrzega sobie prawo do płatności w terminie 10 dni -2%.

5.5. Płatności dokonane przez SL Group nie oznaczają akceptacji dostarczonego towaru lub akceptacji dostarczonego towaru posiadającego jakiekolwiek wady. Zapłata przez SL Group nie stanowi w żadnym wypadku zrzeczenia się praw. SL Group zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności w przypadku stwierdzenia uchybień w postępowaniu.

5.6. Wcześniejsze dostawy nie uprawniają do szybszych płatności. W przypadku jakichkolwiek sporów dotyczących ilości dostaw lub w przypadku jakichkolwiek wad SL Group zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności.

5.7. SL Group zastrzega sobie prawo do pomniejszenia salda faktury o kwoty, które Dostawca jest winien SL Group.

6. OUTSOURCING I TRANSFER

Bez wyraźnej pisemnej zgody SL Group nie jest dozwolony outsourcing i/lub przeniesienie umów dostawcy w stosunku do SL Group.

7. DOSTAWA

7.1. Dostawa musi odbywać się w sposób, w miejscu i czasie określonym w umowie pomiędzy dostawcą a SL Group. W przypadku braku porozumienia co do sposobu, miejsca i czasu dostawy, dostawy muszą odbywać się w siedzibie SL Group w dni powszednie w godzinach 8-16 i nigdy w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

7.2. Dostawca dostarczy SL Group na piśmie wszelkie informacje, dokumentację i instrukcje itp. których SL Group, w granicach rozsądku, wymaga w celu optymalnego wykorzystania określonej dostawy.

7.3. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówienia w jednej przesyłce, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z SL Group.

7.4. W każdej chwili SL Group zastrzega sobie prawo do odroczenia dostawy. W takim przypadku Dostawca odpowiednio zapakuje towary i przechowa je oddzielnie i w rozpoznawalny, bezpieczny sposób. W przypadku anulowania zamówienia przez SL Group, Dostawca nie jest uprawniony do żadnych odszkodowań ani kar.

7.5. Uzgodniony termin dostawy jest ostateczny. W przypadku nieterminowej lub niekompletnej dostawy Dostawca będzie uważany za zwlekającego bez dalszego powiadomienia. Dostawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za niewykonanie tego, co zostało uzgodnione i zwalnia SL Group z konsekwencji, takich jak ewentualne grzywny, roszczenia itp.

7.6. Na odpowiedzialność Dostawcy każda dostawa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami, w tym dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, w odniesieniu do wellness w miejscu pracy oraz w odniesieniu do obowiązkowych list produktów. Na żądanie skład tych dostaw musi zostać ujawniony SL Group. Jeśli jest to przydatne lub konieczne, dostarczone towary muszą zawierać jasne instrukcje użytkowania w języku holenderskim.

7.7. Faktury muszą zawierać dowód dostawy oraz specyficzny dla surowców dowód ważenia z kalibrowanej wagi pomostowej.

8. OBOWIĄZKI DOSTAWCY

8.1. Towary, roboty lub usługi dostarczone lub wykonane przez Dostawcę, będą w odniesieniu do ilości, opisu i jakości:

  • Być zgodne z tym, co zostało określone w Umowie;
  • Być dobrej jakości i będzie spełniać wymagane specyfikacje techniczne;
  • Być zdolnym do dostarczenia postanowień odpowiednio opisanych w Umowie i/lub być odpowiednim do przeznaczenia towarów / robót;
  • Być porównywalne pod każdym względem do próbki (próbek), modelu (modeli), które zostały udostępnione lub które zostały dostarczone SL Group.

8.2. W przypadku, gdy Dostawca nie wypełnia swoich zobowiązań, w tym w przypadku upadłości Dostawcy, wyłączenia, likwidacji lub częściowego lub całkowitego przeniesienia własności, Dostawca jest prawnie w zwłoce, w którym to przypadku SL Group zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy w całości lub w części, bez wypowiedzenia i bez interwencji sądowej.

9. ODBIÓR

9.1. Odbiór dostaw może odbywać się tylko w budynku SL Group. Odbiór obejmuje tylko widoczne wady.

9.2. Bez odpowiedzialności za jakiekolwiek odszkodowanie lub karę SL Group zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru, który różni się od zamówionego pod względem wymiaru, jakości, struktury lub jakichkolwiek innych właściwości.

9.3. Nadmiar towaru zostanie odrzucony, nawet jeśli był on przechowywany w budynkach SL Group lub pod innym adresem.

9.4. Dostawca jest zobowiązany do przyjęcia odrzuconego towaru z powrotem na swój koszt.

10. GWARANCJA

10.1. Dostawca gwarantuje, że dostawy są zgodne z umową. SL Group i Dostawca uzgodnią okres gwarancji. Dostawca gwarantuje, że towary są kompletne i gotowe do użycia (w tym instrukcje obsługi, akcesoria i części zamienne, ...).

10.2. Jeśli w tym okresie dostawy nie wydają się być zgodne z postanowieniami artykułu 7 lub wykazują inne wady, Dostawca wymieni towary, naprawi je lub dostarczy brakujące elementy na swój koszt i według uznania oraz na żądanie SL Group. Gwarancja obejmuje wszystkie wydatki niezbędne do przywrócenia towarów do stanu używalności oraz ewentualne dodatkowe szkody, które SL Group poniosłaby w wyniku niezgodności dostaw (bez ograniczeń). Dotyczy to również sytuacji, gdy właściwości dostaw spowodowałyby uszkodzenie jakiejkolwiek własności SL Group, której częścią składową stały się dostawy lub z którą zostały połączone. W takim przypadku Dostawca odpowiada również za wszelkie szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które wynikają z niezgodności dostarczonego towaru.
Grupa SL zastrzega sobie prawo do samodzielnej naprawy lub wymiany części dzieła i/lub towaru (lub zlecenia naprawy osobie trzeciej) na koszt Dostawcy, jeśli ten niezwłocznie - lub najpóźniej w ciągu 14 dni - po wezwaniu nie podejmie działań zmierzających do usunięcia wad, tak aby dzieło/towar były zgodne/zgodne z tym, co zostało uzgodnione.

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary lub ich komponenty nie stanowią naruszenia praw własności intelektualnej innych osób. Dostawca zwolni SL Group z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby wynikać z naruszenia praw własności intelektualnej.

12. RYZYKO I PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

12.1. Prawo własności towaru przechodzi na SL Group w momencie dostawy. Zastrzeżenie prawa własności dokonane przez Dostawcę nie ma zastosowania.

12.2. Z chwilą, gdy towary Dostawcy staną się częścią Grupy SL, odpowiednio towary Dostawcy staną się składnikiem towarów Grupy SL, odpowiednio z jednego lub więcej towarów powstaną nowe towary, a Grupa SL stanie się właścicielem powstałych w ten sposób nowych, odpowiednio połączonych towarów ww. składnika.

12.3. W przypadku gdy SL Group nie aprobuje towarów dostarczonych przez Dostawcę z przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy lub prawo do wymiany, towary pozostają na ryzyko Dostawcy.

13. PRAWO WŁAŚCIWE

13.1. Wszystkie stosunki prawne między SL Group a Dostawcą, do których odnoszą się niniejsze Warunki Zakupu, w tym powstałe stosunki prawne, podlegają prawu belgijskiemu, z wyłączeniem międzynarodowego prawa prywatnego i z wyłączeniem wszelkich obowiązujących traktatów, takich jak - ale nie tylko - Konwencja Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.2. W przypadku sporów właściwą jurysdykcję mają sądy belgijskie, w szczególności sądy w Gandawie.

Zapisz się do naszego newslettera